Prekių pirkimo – pardavimo, naudojantis prekių rezervavimo funkcija, taisyklės

1.      Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo naudojantis prekių, skelbiamų www.bottlery.eu (toliau – interneto svetainė), rezervavimo funkcija taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias prekių užsisakymo el. paštu, atvykstant atsiimti į fizinę „Bottlery“ parduotuvę (toliau – Bottlery parduotuvė), sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas interneto svetainėje renkasi, el. paštu užsako siūlomas prekes, atvykdamas jų atsiimti į Bottlery parduotuvę.

1.2. Interneto svetainės savininkas, valdytojas ir prekių pardavėjas yra uždaroji akcinė bendrovė „MINERALINIAI VANDENYS“, veiklos adresas Aukštaičių 7, 11341 Vilnius, Lietuva, juridinio asmens kodas 121802328, PVM mokėtojo kodas LT217023219 (toliau – Pardavėjas). Pirkėjo Maisto tvarkymo pažymėjimo Nr. 401, išdavimo data: 2008-04-28. Pažymėjimo kopiją galite rasti čia.

1.3. Pirkėju šiose Taisyklėse vadinamas bet kuris asmuo, besinaudojantis interneto svetainės prekių rezervavimo funkcija (toliau – Pirkėjas). Teikti užklausas dėl alkoholinių gėrimų įsigijimo, naudojantis aukščiau nurodyta, funkcija turi teisę tik a) juridiniai asmenys, įsigyjantys prekes reprezentacinėms reikmėms ir b) fiziniai asmenys, sulaukę 20 metų ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.

1.4. Pažymėtina, kad didžioji dalis interneto svetainėje demonstruojamų prekių – alkoholiniai gėrimai. Dėl šios priežasties Pardavėjas, siekdamas užtikrinti teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi bei išvengti situacijų, kai užsakymą dėl alkoholinių gėrimų įsigijimo pateikia įstatyme reikalaujamo amžiaus (20 metų) nesulaukęs asmuo, lankytis interneto svetainėje suteikia galimybę tik šio teisės aktuose nustatyto amžiaus sulaukusiems fiziniams asmenims. Asmens amžius tikrinamas ir patenkant į interneto svetainę (fizinis asmuo turi iššokusiame lange patvirtinti, kad yra sulaukęs 20 metų amžiaus), taip pat, jei tarp užsakomų prekių yra alkoholiniai gėrimai ar energiniai gėrimai – perduodant prekes Pirkėjui asmeniškai.

1.5. Fiziniai asmenys, nesulaukę 20 metų turi teisę iš Pardavėjo įsigyti ne alkoholinius gėrimus. Pažymėtina, kad, remiantis teisės aktų reikalavimais, energinius gėrimus turi teisę įsigyti tik asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus.

1.6. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti tokio pobūdžio prekes, t. y. atitinka Taisyklėse ir teisės aktuose nurodomus reikalavimus, taikomus atitinkamų prekių įsigijimui, įskaitant amžiaus, veiksnumo ir kitus.

1.7. Pirkėjui pateikiant užsakymą šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties dalimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas.

1.8. Pirkėjas neturi teisės pateikti prekių užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui užsisakius prekių laikoma, jog Pirkėjas tuo pačiu susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali įsigyti prekių.

1.9. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui teikiant užsakymus pagal šias taisykles, taikoma ta Taisyklių redakcija, kuri galiojančia kiekvieno užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama susipažinti su galiojančia Taisyklių redakcija kiekvieno tokio naudojimosi šia funkcija metu.

1.10. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu  ir neprisiima jokios rizikos, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkėjui tokia susipažinimo galimybė buvo suteikta, Pardavėjas laikomas tinkamai  įvykdžiusiu savo informavimo pareigas.

1.11. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi prekių rezervavimo funkcija arba panaikinti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas atlieka veiksmus, pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti teisėtam, stabiliam ir (arba) saugiam Pardavėjo darbui. Pardavėjas, atsižvelgdamas į interneto svetainės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti ir registruotų Pirkėjų skaičių.

1.12. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo užsakymą, atsižvelgdamas į turimų prekių likučius ir kitas su prekėmis susijusias aplinkybes. Tais atvejais, kai Pardavėjas atsisako vykdyti jau pateiktą ir apmokėtą užsakymą, pinigai Pirkėjui grąžinami šiose Taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka.

1.13. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti interneto svetainės veiklą arba prekių rezervavimo funkcijos naudojimą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas nesuteikia garantijų, kad interneto svetainė ar prekių rezervavimo funkcija veiks visą laiką bei kad ji veiks be trukdžių. Tačiau tai nepanaikina atsakomybės ar įsipareigojimų, teisės aktuose Pardavėjui numatytų kaip pirkimo – pardavimo sutarties šaliai.

1.14. Įvykus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sudarytos sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos aplinkybių išnykimo, pranešdamas Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo apie tai pranešdamas Pardavėjui. Egzistuojant nenugalimos jėgos aplinkybėms, tačiau galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

2.     Prekių užsakymo ir pardavimo tvarka

2.1. Pirkėjas, pageidaudamas įsigyti konkrečių interneto svetainėje nurodomų prekių, pateikia užsakymą pasirinktai Bottlery parduotuvei jos el. pašto adresu. Bottlery parduotuvių el. pašto adresus rasite čia: https://www.bottlery.eu/kur-isigyti/

2.2. Bottlery parduotuvės darbuotojas per 12 darbo val. susisieks ir patvirtins užsakymą arba informuos, kad negali jo patvirtinti. Užsakymai peržiūrimi ir tvirtinami tik fizinės parduotuvės darbo metu, t. y., į 12 darbo val. terminą neįskaičiuojamos valandos, kai parduotuvė nedirba.

2.3. Tuo atveju, jei užsakymas patvirtinimas, užsakytos prekės rezervuojamos Pirkėjui ir saugomos konkrečioje Bottlery parduotuvėje, kuriai buvo pateiktas užsakymas (Pirkėjas negali atvykti prekių į kitą Bottlery parduotuvę, nepriklausomai nuo to, kad ši parduotuvė jų turi). Prekės rezervuojamos Pirkėjo naudai 48 val. nuo užsakymo patvirtinimo. Pirkėjui neatvykus atsiimti prekių per šį terminą, laikoma, kad Pirkėjo užsakymas atšauktas ir prekių rezervacija panaikinama. Jei Pirkėjas jau buvo susimokėjęs už prekes, sumokėta suma jam grąžinama šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

2.4. Pirkėjui atvykus į Bottlery parduotuvę atsiimti prekių per 48 val. nuo užsakymo patvirtinimo ir susimokėjus už prekes, prekės perduodamos Pirkėjui, laikant, kad šių konkrečių prekių pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta ir prekių nuosavybės teisė pereina Pirkėjui nuo prekių perdavimo momento.

3.     Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekių kainos interneto svetainėje ir patvirtintame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes sumokėdamas visą sumą, šiais būdais:

3.2.1. Atsiskaitydamas Bottlery parduotuvėje prieš prekių atsiėmimą grynaisiais pinigais arba banko kortele;

3.2.2. Iš anksto sumokėdamas banko pavedimu į gautoje išankstinėje sąskaitoje nurodytą atsiskaitomąją banko sąskaitą.

4.     Prekių pristatymo nevykdymas

4.1. Pirkėjui naudojantis prekių rezervavimo funkcija prekės perduodamos tik Bottlery parduotuvėse. Pristatymo paslauga neteikiama.

5.     Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1. Visų naudojantis prekių rezervavimo funkcija parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos interneto svetainėje prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojas, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip.

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto svetainėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais kriterijais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

5.3. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už interneto svetainėje nurodomų prekių tinkamą kokybę, kiek tai nėra gamintojo pareiga, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų Pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

5.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų nuostatose.

5.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

5.6. Skundai dėl užsakymo vykdymo, dėl netinkamos prekių prekinės išvaizdos, ženklinimo ar vizualiai matomų pakuotės viduje esančių kokybės trūkumų nurodomi prekes perduodančiam Bottlery parduotuvės darbuotojui. Skundai dėl netinkamos prekių kokybės, kurios Pirkėjas negalėjo pastebėti prekių priėmimo-perdavimo Bottlery parduotuvėje metu, teikiami Pardavėjui el. paštu, kuriuo buvo pateiktas užsakymas, t. y. fizinės Bottlery parduotuvės, kurioje pirktos ir gautos prekės, el. paštu. Pardavėjas atsako Pirkėjui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo skundo gavimo, išskyrus atvejus, kai per šį terminą negali atsakyti dėl objektyvių priežasčių (pvz., laukiama tyrimo atsakymo iš prekės gamintojo ir pan.). Apie tokias aplinkybes Pardavėjas informuoja Pirkėją.

6.     Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti patvirtinto užsakymo, užpildydamas sutarties atsisakymo formą ir atsiųsdamas ją Pardavėjui el. paštu, kuriuo buvo pateiktas ir patvirtintas užsakymas arba įteikdamas Bottlery parduotuvės, kurioje gavo prekes, darbuotojui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo dienos. Sutarties atsisakymo forma. Pirkėjas (vartotojas), atsisakęs sutarties pagal Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 9 ar 10 dalį, turi sumokėti Pardavėjui pagrįstas išlaidas.

6.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą (užpildytą sutarties atsisakymo formą) ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas grąžinti prekę šiose Taisyklėse nustatyta prekių keitimo ir grąžinimo tvarka. Šis prekių grąžinimo terminas taikomas visiems prekių grąžinimo atvejams (t. y. ir grąžinant ar keičiant nekokybiškas prekes).

6.3. Taisyklių 6.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik toks Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

6.4. Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti Taisyklių 6.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl:

6.4.1. greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

6.4.2. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

6.4.3. taip pat kitais Civilinio kodekso, 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.

6.5. Netinkamos kokybės ne greitai gendančių prekių ar kokybiškų prekių grąžinimas, kai Pirkėjas naudojasi sutarties atsisakymo teise, vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Jei Pirkėjui pristatytų greitai gendančių prekių kokybė netinkama, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, Pirkėjas ne vėliau, kaip per 24 valandas nuo prekių perdavimo privalo kreiptis į Pardavėją atvykdamas į fizinę Bottlery parduotuvę, kurioje jam perduotos prekės arba el. paštu, kuriuo pateiktas ir patvirtintas užsakymas arba šios Bottlery parduotuvės, kurioje gautos prekės, telefonu. Visų Bottlery parduotuvių adresai, el. pašto adresai ir telefono numerius rasite čia: https://www.bottlery.eu/kur-isigyti/). Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas, Pardavėjas neprivalo tenkinti Pirkėjo skundo.

6.6. Visais atvejais prekės grąžinamos į tą Bottlery parduotuvę, iš kurios jos buvo atsiimtos (nupirktos).

6.7. Sutarties atsisakymo atveju grąžinamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, banderolės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos (pradėtos naudoti). Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

6.8. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau teisėtai atsisakytas prekes sumokėti grąžinami Pirkėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. Sutarties atsisakymo atveju pinigų grąžinimas vykdomas:

6.8.1. Jei už prekes mokėta mokėjimo pavedimu – sumokant grąžintiną sumą į Pirkėjo atsiskaitomąją banko sąskaitą, iš kurios mokėta už prekes mokėjimo pavedimu;

6.8.2. Jei už prekes mokėta atsiskaitant kortele ar grynaisiais pinigais Bottlery parduotuvėje – išmokant grąžintiną sumą į Pirkėjui grynaisiais pinigais Bottlery parduotuvėje.

7.     Pranešimai ir užklausos

7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip susisiekia su Pirkėju jo pateiktu elektroninio pašto adresu arba nurodytu telefonu.

7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus gali pateikti el. paštu, kuriuo pateiktas ir patvirtintas užsakymas (jei užsakymas dar nepateiktas – kuriuo norima jį pateikti) arba šios Bottlery parduotuvė telefonu. Visų Bottlery parduotuvių adresus, el. pašto adresus ir telefono numerius rasite čia: https://www.bottlery.eu/kur-isigyti/).

8.     Baigiamosios nuostatos

8.1. Fizinių asmenų, teikiančių užsakymus dėl prekių įsigijimo, naudojantis prekių rezervavimo funkcija, asmens duomenys yra tvarkomi pagal Privatumo politiką. Visos užklausos bei skundai, susiję su fizinių asmenų asmens duomenimis turi būti siunčiami Dataprotection.distributionLT@mvgroup.eu.

8.2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.3. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.6. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją el. paštu, kuriuo pateiktas užsakymas ir patvirtintas užsakymas bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).