Bottlery klubo narystės taisyklės ir privatumo nuostatos

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šios taisyklės ir privatumo nuostatos (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias narystės Bottlery klube sąlygas ir privatumo nuostatas. Taisyklių nuostatos, susijusios su asmens duomenų apsauga taikomos tiek asmenims, davusiems sutikimą jų asmens duomenis tvarkyti narystės Bottlery klube registracijos, administravimo ir kitais tikslais, tiek asmenims, davusiems sutikimą gauti informaciją apie nurodytus pasiūlymus ir prašymus pateikti nuomonę apie prekes, paslaugas ir aptarnavimo kokybę. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami atskirai viešais pranešimais klientams ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  2. Asmuo, užpildęs ir pateikęs anketą, patvirtina esantis tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Uždaroji akcinė bendrovė „MINERALINIAI VANDENYS“ (toliau – Bendrovė) neatsako už Bottlery klubo narį, jeigu jis iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  3. Bendrovė turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles ar nutraukti Bottlery klubo programą apie tai iš anksto asmeniškai nepranešus Bottlery klubo nariams. Apie tokius pokyčius Bottlery klubo nariai informuojami interneto svetainėje adresu www.bottlery.eu ir/arba Bottlery parduotuvėse.
  4. Bottlery klubo nariui Bottlery parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios naudojimosi Bottlery klubo narystės naudomis metu.
 2. Narystės nauda
  1. Narystė Bottlery klube naudinga, nes:
   1. identifikavę Jus galėsime Jums pateikti informaciją apie išskirtinius ir individualius pasiūlymus apie užkandžius, nealkoholinius gėrimus bei stalo aksesuarų naujienas, vykstančius renginius, parodas;
   2. yra patogi – Jums nereikės su savimi nešiotis jokios kortelės.
 3. Narystės galiojimas
  1. Bendrovė turi teisę bet kada nutraukti Bottlery klubo programą apie tai iš anksto asmeniškai nepranešus Bottlery klubo nariams. Apie tokius pokyčius Bottlery klubo nariai informuojami interneto svetainėje adresu www.bottlery.eu ir/arba Bottlery parduotuvėse.
  2. Asmuo, nesutikęs su asmens duomenų tvarkymu registracijos ir narystės Bottlery klube administravimo tikslais, negalės pasinaudoti narystės Bottlery klube privalumais.
  3. Jeigu norite pasinaudoti visais Bottlery klubo teikiamais privalumais, privalote pateikti visus anketoje nurodytus asmens duomenis.
 4. Asmens duomenų tvarkymas
  1. Jūsų asmens duomenų valdytojas – uždaroji akcinė bendrovė „MINERALINIAI VANDENYS“, buveinės adresas Aukštaičių g. 7, Vilnius, juridinio asmens kodas 121702328, Jūsų asmens duomenis tvarkys toliau nurodytais tikslais:
   Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
   Registracijos ir narystės Bottlery klube administravimo tikslais Vardas, pavardė, amžius, mobilaus telefono Nr., elektroninio pašto adresas, miestas Sutikimas Kol galioja sutikimas, bet ne daugiau nei 3 (treji) metai nuo paskutinio Jūsų apsipirkimo
   Siekiant pateikti informaciją apie išskirtinius ir individualius pasiūlymus apie užkandžius, nealkoholinius gėrimus bei stalo aksesuarų naujienas, vykstančius renginius, parodas Vardas, pavardė, miestas, elektroninio pašto adresas, informacija apie įsigytas prekes naudojantis naryste Bottlery klube, informacija apie pirkimo laiką ir parduotuvę, kurioje įsigijote prekes naudodamasis naryste Bottlery klube Sutikimas Kol galioja sutikimas, bet ne ilgiau nei 3 (treji) metai nuo paskutinio Jūsų apsipirkimo
   Susisiekimo prašant pateikti nuomonę apie mūsų prekes, paslaugas ir aptarnavimo kokybę tikslas Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, informacija apie įsigytas prekes naudojantis naryste Bottlery klube, informacija apie pirkimo laiką ir parduotuvę, kurioje įsigijote prekes naudodamasis naryste Bottlery klube Sutikimas Kol galioja sutikimas, bet ne ilgiau nei 3 (treji) metai nuo paskutinio apsipirkimo
   Užklausų, prašymų ir skundų nagrinėjimas Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, užklausos, prašymo ar skundo turinys (įvykis, jo aplinkybės, kliento prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, prekė, kita informacija).
   Kiti su užklausa, prašymu ar skundu pateikiami dokumentai, duomenys (pirkimo kvito duomenys, kita informacija)
   Sutarties vykdymo, teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindas 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių nuo užklausos, prašymo ar skundo pateikimo dienos
   Vaizdo stebėjimas, siekiant apsaugoti turtą Vaizdo įrašai, kai į vaizdo kamerų lauką patenka klientai Teisėtų interesų pagrindas Iki 2–jų mėnesių.
   Statistika, rinkos ir pirkėjų elgesio tyrimai Gyvenamoji vietovė, pirkimo duomenys (įskaitant parduotuvę, pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, bendrą pirkinių kainą, suteiktų nuolaidų sumą Teisėtas mūsų interesas analizuoti duomenis ir rengti verslui reikalingas ataskaitas, siekiant vertinti mūsų veiklą bei kurti vertę tiek Jums, kaip klientui, tiek Bottlery parduotuves valdančios bendrovės verslui. 5 metai
   Žaidimų organizavimas Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys Jūsų sutikimas ir mūsų teisinė prievolė įteikti prizą Tol, kol bus paskelbtas laimėtojas ir įteiktas prizas.
  2. Atlikdami statistinių duomenų, rinkos ir pirkėjų elgesio tyrimus bei formuodami mūsų verslui reikalingas ataskaitas, mes naudojame automatizuotą duomenų analizę. Analizės metu mes naudojame nepersonalizuotus duomenis ir netvarkome Jūsų kontaktinės ir kitokios Jus individualizuojančios (pvz.: vardo ir pan.) informacijos. Duomenų analizė statistikos, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimų tikslu leidžia mums priimti svarbius verslo sprendimus, tokius kaip mūsų pirkėjų poreikius atitinkančio asortimento formavimas, kainodara, prekių išdėstymas, parduotuvių plėtra, atsižvelgiant į mūsų pirkėjų gyvenamąją vietovę ir pan. Duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.
  3. Teikdami Jums Bottlery klubo narystės privalumus, asmeninius pasiūlymus ir (ar) siekdami kitų programos tikslų, mes galime naudoti automatizuotą asmens duomenų analizę, įskaitant Jūsų profiliavimą. Mes galime grupuoti ir analizuoti Jūsų duomenis pagal Jūsų pirktas prekes, lankomas parduotuves, miestą ir (arba) atsižvelgdami į kitus Jums būdingus požymius. Mūsų atliekami duomenų analizės ir profiliavimo veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. Jei nenorite, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami Jums teikiant individualius pasiūlymus, Jūs galite nesuteikti mums tokio sutikimo arba bet kada jį atšaukti. Tokiu atveju Jūs toliau būsite Bottlery klubo nariu, tačiau mes nebegalėsime teikti Jums individualių pasiūlymų.
  4. Suėjus atitinkamam duomenų saugojimo laikotarpio terminui ir negavus atnaujinto sutikimo (kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu), pateikti asmens duomenys yra sunaikinami arba nuasmeninami. Suėjus atitinkamam duomenų saugojimo laikotarpio terminui, gausite atitinkamą pranešimą prieš 1 (vieną) mėnesį iki Bottlery klubo narystės sustabdymo dėl būtinybės atnaujinti sutikimą, jeigu ketinate ir toliau naudotis Botlerry klubo narystės teikiamais privalumais.
  5. Asmens duomenų tvarkymas vykdant vaizdo stebėjimą reglamentuojamas šioje vaizdo stebėjimo Bottlery parduotuvėse privatumo politikoje.
  6. Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Šiuo metu turime šias paskyras: (a) tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation; (b) tinkle „LinkedIn“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.
  7. Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami administruoti mūsų arba mūsų tiekėjų organizuojamus ir vykdomus žaidimus, akcijas ir (arba) konkursus, jeigu jūs pareiškėte norą juose dalyvauti. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, galėtume nustatyti bei paskelbti laimėtoją ir įteikti prizus. Jei norite dalyvauti žaidime ir (arba) konkurse, Jūs turite mums pateikti savo asmens duomenis. Jei nepateiksite duomenų, dalyvauti žaidime ir (arba) konkurse negalėsite. Tuo atveju, jei laimėsite, mes negalėsime Jums įteikti prizo. Įteikiant prizą, bus patikrinama Jūsų tapatybė. Jei žaidimus ir (arba) konkursus organizuoja mūsų tiekėjas (-ai), jūsų asmens duomenis mes galime perduoti tiekėjui (-ams) ir (arba) tuo atveju, jei taptumėte laimėtoju, jūsų asmens duomenis galime paskelbti mūsų platformose (interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose).
  8. Patvirtiname, kad Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkysime laikydamiesi galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.ada.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, pateikite užklausą el. pašto adresu dataprotection.distributionLT@mvgroup.eu.
  9. Mes gerbiame Jūsų privatumą, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik aukščiau nurodytais tikslais. Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jei tokia pareiga numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Tais atvejais, kai tai būtina tam, kad įgyvendintume atitinkamus tikslus, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti šiems tretiesiems asmenims:
   • kitoms UAB „MV GROUP“ kaip patronuojančios bendrovės dukterinėms bendrovėms, kai jos vykdo funkcijas, būtinas atitinkamo tikslo įvykdymui;
   • tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti Bottlery klubo programą (pavyzdžiui, reklamos ir renginių, žaidimų organizavimo paslaugas teikiančioms įmonėms; naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms; programinės įrangos priežiūros, palaikymo paslaugas teikiančioms įmonėms). Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus;
   • kitiems tretiesiems asmenims, kai tai būtina atitinkamam tikslui įgyvendinti, pavyzdžiui, kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms (policijai arba priežiūros institucijoms, kt.), tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
  10. Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.
 5. Baigiamosios nuostatos
  1. Bottlery klubo narys įsipareigoja nedelsiant Bendrovę informuoti el. pašto adresu bottlery@mvgroup.eu apie bet kokius anketoje pateiktų asmens duomenų netikslumus.
  2. Klausimais, susijusiais su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, prašome kreiptis el. pašto adresu dataprotection.distributionLT@mvgroup.eu, pateikdami tinkamai užpildytą Duomenų subjekto paklausimo formą, kurią galite pildyti šioje nuorodoje: Forma. Duomenų subjekto paklausimo formą taip pat galite atsisiųsti, užpildyti ir pristatyti atvykę į bendrovę šiuo adresu: Aukštaičių g. 7, Vilnius, nuo 8 val. iki 17 val. pirmadieniais–ketvirtadieniais ir nuo 8 val. iki 15.45 val. penktadieniais.