Bottlery klubo narystės taisyklės ir privatumo nuostatos

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šios taisyklės ir privatumo nuostatos (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias narystės Bottlery klube sąlygas ir privatumo nuostatas. Taisyklių nuostatos, susijusios su asmens duomenų apsauga taikomos tiek asmenims, davusiems sutikimą jų asmens duomenis tvarkyti narystės Bottlery klube registracijos, administravimo ir kitais tikslais, tiek asmenims, davusiems sutikimą gauti informaciją apie nurodytus pasiūlymus ir prašymus pateikti nuomonę apie prekes, paslaugas ir aptarnavimo kokybę. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami atskirai viešais pranešimais klientams ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  2. Asmuo, užpildęs ir pateikęs anketą, patvirtina esantis tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Uždaroji akcinė bendrovė „MINERALINIAI VANDENYS“ (toliau – Bendrovė) neatsako už Bottlery klubo narį, jeigu jis iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  3. Bendrovė turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles ar nutraukti Bottlery klubo programą apie tai iš anksto asmeniškai nepranešus Bottlery klubo nariams. Apie tokius pokyčius Bottlery klubo nariai informuojami interneto svetainėje adresu www.bottlery.eu ir/arba Bottlery parduotuvėse.
  4. Bottlery klubo nariui Bottlery parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios naudojimosi Bottlery klubo narystės naudomis metu.
 2. Narystės nauda
  1. Narystė Bottlery klube naudinga, nes:
   1. identifikavę Jus galėsime Jums pateikti informaciją apie išskirtinius ir individualius pasiūlymus apie užkandžius, nealkoholinius gėrimus bei stalo aksesuarų naujienas, vykstančius renginius, parodas;
   2. yra patogi – Jums nereikės su savimi nešiotis jokios kortelės.
 3. Narystės galiojimas
  1. Bendrovė turi teisę bet kada nutraukti Bottlery klubo programą apie tai iš anksto asmeniškai nepranešus Bottlery klubo nariams. Apie tokius pokyčius Bottlery klubo nariai informuojami interneto svetainėje adresu www.bottlery.eu ir/arba Bottlery parduotuvėse.
  2. Asmuo, nesutikęs su asmens duomenų tvarkymu registracijos ir narystės Bottlery klube administravimo tikslais, negalės pasinaudoti narystės Bottlery klube privalumais.
  3. Jeigu norite pasinaudoti visais Bottlery klubo teikiamais privalumais, privalote pateikti visus anketoje nurodytus asmens duomenis.
 4. Asmens duomenų tvarkymas
  1. Jūsų asmens duomenų valdytojas – Uždaroji akcinė bendrovė „MINERALINIAI VANDENYS“, buveinės adresas J.Jasinskio g. 16F, Vilnius, asmens duomenis tvarkys toliau nurodytais tikslais:
   Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Teisinis pagrindas Duomenų saugojimo laikotarpis
   Registracijos ir narystės Bottlery klube administravimo tikslais Vardas, pavardė, gimimo data, miestas, mobilaus telefono Nr., elektroninio pašto adresas, informacija apie įsigytas prekes naudojantis naryste Bottlery klube, informacija apie pirkimo laiką ir parduotuvę, kurioje įsigijote prekes naudodamasis naryste Bottlery klube Sutikimas 3 (treji) metai nuo paskutinio Jūsų apsipirkimo
   Identifikavimo ir įsitikinimo dėl pilnametystės tikslais Vardas, pavardė, gimimo data Teisėtas interesas ir teisės aktuose numatytų reikalavimų vykdymo pagrindas 3 (treji) metai nuo paskutinio Jūsų apsipirkimo
   Siekiant pateikti informaciją apie išskirtinius ir individualius pasiūlymus apie užkandžius, nealkoholinius gėrimus bei stalo aksesuarų naujienas, vykstančius renginius, parodas, prašymus pateikti nuomonę apie mūsų prekes, paslaugas ir aptranavimo kokybę Vardas, pavardė, gimimo data, miestas, elektroninio pašto adresas, informacija apie įsigytas prekes naudojantis naryste Bottlery klube, informacija apie pirkimo laiką ir parduotuvę, kurioje įsigijote prekes naudodamasis naryste Bottlery klube Sutikimas 3 (treji) metai nuo paskutinio Jūsų apsipirkimo
  2. Suėjus atitinkamam duomenų saugojimo laikotarpio terminui, pateikti asmens duomenys yra sunaikinami arba nuasmeninami.
  3. Patvirtiname, kad Jūsų pateiktus duomenis tvarkysime laikydamiesi galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto spetainėje www.ada.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, pateikite užklausą el. pašto adresu dataprotection@mv.lt.
  4. Mes gerbiame Jūsų privatumą, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik aukščiau nurodytais tikslais. Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jei tokia pareiga numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Tais atvejais, kai tai būtina tam, kad įgyvendintume atitinkamus tikslus, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti šiems tretiesiems asmenims:
   • kitoms UAB „MV GROUP“ kaip patronuojančios bendrovės dukterinėms bendrovėms, kai jos vykdo funkcijas, būtinas atitinkamo tikslo įvykdymui;
   • reklamos ir renginių organizavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
   • naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
   • programinės įrangos priežiūros, palaikymo paslaugas teikiančioms įmonėms.
 5. Baigiamosios nuostatos
  1. Bottlery klubo narys įsipareigoja nedelsiant Bendrovę informuoti el. pašto adresu info@bottlery.eu apie bet kokius anketoje pateiktų asmens duomenų netikslumus.
  2. Klausimais, susijusiais su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, prašome kreiptis el. pašto adresu dataprotection@mv.lt, pateikdami tinkamai užpildytą Duomenų subjekto paklausimo formą, kurią galite pildyti šioje nuorodoje: Forma. Duomenų subjekto paklausimo formą taip pat galite atsisiųsti, užpildyti ir pristatyti atvykę į bendrovę šiuo adresu: J.Jasinskio g. 16F, Vilnius, 2 aukštas, nuo 8 val. iki 17 val. pirmadieniais – ketvirtadieniais ir nuo 8 val. iki 15.45 val. penktadieniais.